Volg ons op Facebook >>>

JEUGDCHARTER VOLLEY KRUIKENBURG

DOCUMENT VOOR OUDERS EN LEDEN

 • 1. Clubvisie

  1. Onze club wil bovenal garant staan voor een kwalitatieve jeugdopleiding. De middelen om aan deze kwaliteit te voldoen, zijn:

  – het aanbieden van doelgerichte trainingen gegeven door een gemotiveerde, enthousiaste trainer met de nodige kennis van zaken (we streven naar gediplomeerde trainers).
  – het aanbieden van een voldoende trainingsfrequentie: er wordt 2 keer getraind binnen de leeftijdsgroep. We motiveren ook jongeren om extra te trainen bij een hogere of lagere leeftijdsgroep (afhankelijk van het niveau van de jongere).
  – het organiseren van een volleybalstage in de zomervakantie
  – het organiseren van dagstages in de schoolvakanties
  – het deelnemen aan tornooien in de schoolvakanties
  – het begeleiden van de trainers door de jeugdcoördinator: twee keer per jaar wordt een clubclinic gegeven door de jeugdcoördinator (of gastspreker), het doorspelen van nuttige info, links naar volleysites… in de maandelijkse trainersbrief

  2. De club vervult een sterk pedagogische functie. Enerzijds via onze algemene gedragscode willen wij de jongeren aanzetten tot een gedisciplineerde houding tegenover de sport, tegenover zichzelf, de trainer, medespelers, bestuursleden, medewerkers, supporters, scheidsrechters en tegenstanders. Anderzijds verwachten wij van de trainer een voorbeeldfunctie naar de jongeren toe en dat deze bij ongepast gedrag van de jongere op een geschikte manier optreedt.

  3. We zijn geen ‘Volleybalfabriek’ maar een ‘Volleybalschool’. Het is nooit onze bedoeling om afgewerkte volleybalproducten af te leveren, maar wel om jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarom hechten we veel belang aan het sociale gebeuren. Onze club moet een plaats worden waar jongeren zich goed voelen onder en met mekaar, een plaats waar ze vrienden ontmoeten (en wellicht vrienden maken voor het leven).

  4. Uiteraard vinden we de prestaties van onze spelers en speelsters tijdens wedstrijden belangrijk. Toch willen we stellen dat in de normale competitie het resultaat ondergeschikt is aan de prestatie. Daarom ook krijgt iedereen die voldoende aanwezig is op de trainingen (en uiteraard voldoende aanwezigheid, de juiste inzet en motivatie toont) speelkansen. Per uitzondering, indien een ploeg in competitie uitzicht heeft op een kampioenstitel, kan er in sommige wedstrijden gespeeld worden voor het resultaat.

  In de bekercompetitie, eindronden en Champions League is de afspraak dat we wèl voor het resultaat gaan. Dit houdt in dat we een selectie maken van spelers/speelsters met het beste niveau (dus ook van een eventuele lagere leeftijdscategorie) en voor winst gaan.
  Onze seniorploegen gaan vanzelfsprekend altijd voor winst, zowel in de reguliere competitie als in de bekercompetitie.

  5. Iedereen die wil volleyballen is welkom in de club, op voorwaarde dat de jongere zich houdt aan de opgestelde gedragscode en een gemotiveerde houding vertoont.

 • 2. Taken van de jeugdcoördinator

  2.1  Naar club en trainers toe

   1. De jeugdcoördinator werkt de sportieve structuur van de club uit, stelt de technische leerlijn en de (eind)doelstellingen per niveau op.

  2. Hij informeert de trainersstaf over de technische leerlijn en de einddoelstellingen en ziet er op toe dat de trainers deze naar goed behoren en kunnen uitvoeren.

  3. Hij is voor de trainers steeds aanspreekbaar indien zij vragen of problemen hebben en zoekt samen met hen naar een oplossing

  4. De coördinator speelt informatie van het clubbestuur door naar de trainersstaf.

  5. Hij begeleidt de trainers in hun training geven: oefenstof aanbieden, clubclinics geven, interessante links over volleybal doorsturen, training observeren.

  6. De jeugdcoördinator motiveert de trainers om deel te nemen aan opleidingscursussen van de Vlaamse Trainers School en om clinics te volgen.

  7. Hij stelt scheidsrechters aan voor de thuiswedstrijden.

  8. Hij zorgt voor een schema betreffende dagstages in de schoolvakanties en stuurt dit door naar de trainers.

  9. Hij maakt, in samenspraak met de trainers, de ploegindeling voor het nieuwe seizoen.

  10. Hij stelt een schema op voor de zaalbezetting.

  11. Hij gaat op zoek naar trainers.

  12. Hij organiseert tornooien.

  2.2  Naar de jongeren en ouders toe.

  1. De coördinator zorgt er bij de ploegindeling voor dat de jongeren trainen en spelen op het geschikte niveau: dit niveau is niet afhankelijk van de leeftijd. Hij houdt ook rekening met socio-emotionele factoren bij de ploegindeling.

  2. De coördinator volgt de jongeren op: hij gaat te rade bij de trainer, hij bekijkt trainingen of wedstrijden. Hij leest de individuele evolutiefiches die de trainers hem 2 maal per seizoen doorsturen.

  3. Hij staat open voor eventuele reacties van spelers/speelsters en ouders en tracht eventuele geschillen uit te praten.

  4. Indien de jongere ongepast gedrag heeft vertoond, zal de jeugdcoördinator, in samenspraak met het bestuur, een sanctie ondernemen indien dit nodig geacht wordt en dit melden aan de betreffende speler/speelster en de ouders.

  5. De coördinator zorgt voor de verduidelijking en de communicatie van de clubvisie naar de ouders toe.

  6. De verwachtingen van de ouders naar hun kind toe wordt schriftelijke opgesteld door de coördinator en meegedeeld aan de ouders aan de hand van een brief.

 • 3. Verwachtingen van de trainer

  1. Eerst en vooral wordt er verwacht dat de trainer een voorbeeldfunctie vertoont (zelf afspraken nakomen, matig met alcohol, verzorgde taal en voorkomen, niet roken in het bijzijn van de jongeren, sportief gedrag, pedagogisch verantwoord handelen…)

  2. De trainer kijkt strikt toe of de jongeren zich houden aan de opgestelde regels in de gedragscode. Hij houdt de jeugdcoördinator op de hoogte indien de jongere ongepast gedrag vertoont.

  3. Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, zorgt hij/zij in de eerste plaats voor een vervanger. Indien er geen vervanger wordt gevonden, verwittigt hij/zij zelf tijdig alle betrokken spelers/speelsters (via sms, mail, telefonisch). Geen enkele jongere mag voor een gesloten deur worden afgezet door de ouders !

  4. Indien de trainer als laatste heeft training gegeven in de zaal, blijft deze wachten tot alle spelers en speelsters de zaal hebben verlaten.

  5. Taken van de trainer buiten het training geven:

  – opstellen van een vervoerschema bij uitwedstrijden voor de ouders
  – mee helpen zoeken naar een ploegverantwoordelijke
  – bij uitwedstrijden de licenties meenemen en terugleggen in de kast
  – informatie en mededelingen van club/jeugdcoördinator doorgeven aan de
  spelers/speelsters
  – bij clubacties: kaarten, pralines uitdelen en dergelijke en ook geld ontvangen
  van de spelers/speelsters
  – spelers/speelsters aansporen om kaarten, pralines… te verkopen en mee te
  helpen bij clubactiviteiten
  – aanwezig zijn bij trainersvergaderingen, clubclinics
  – aanwezigheden van spelers/speelsters registreren en lange afwezigheden melden aan de jeugdcoördinator
  – toezien dat iedereen tijdig in de zaal is en het net is opgesteld
  – blessures van spelers/speelsters melden aan de jeugdcoördinator
  – een handje toesteken bij clubactiviteiten
  – ervoor zorgen dat de zaal en de kleedkamers ordelijk en opgeruimd worden achtergelaten
  – nieuwe spelers/speelsters melden aan de jeugdcoördinator
  – de evolutiefiches per speler/speelster invullen (2 maal per jaar: januari, mei) en doorgeven aan de jeugdcoördinator

 • 4. Verwachtingen van de coach

  1. Tijdig aanwezig zijn op de plaats van afspraak.

  2. Licenties meenemen en terug leggen in de kast.

  3. Toezien dat spelers/speelsters tijdig in de zaal zijn, in uniforme kledij.

  4. Toezien dat het net tijdig is opgesteld, het materiaal er is

  5. Toezien dat er op een ernstige manier wordt opgewarmd

  6. Tijdens de wedstrijd:

  – de jongeren motiveren, stimuleren, aanmoedigen
  – sportief coachen (naar scheidsrechter en tegenstander toe)
  – toezien dat iedereen komt luisteren bij de time-out
  – de bankzitters vragen om aan te moedigen en mee te leven met de wedstrijd
  – toezien dat de jongeren sportief zijn
  – taal verzorgen

  7. Na de wedstrijd:

  – tegenstander en scheidsrechter een hand geven
  – korte nabespreking van de wedstrijd met de ploeg
  – eventueel afspraken maken voor de komende week
  – ouders te woord staan indien nodig (rustig blijven bij eventuele reacties van ouders)
  – zorgen dat het terrein ordelijk wordt achtergelaten (net afbreken, materiaal weg, flesjes ed. in de vuilbak)
  – er op toe zien dat (de oudere) jongeren douchen
  – een voorbeeldfunctie vertonen voor de jongeren: matig met alcohol, niet
  roken in het bijzijn van de jongeren…
  – vervoer bij uitwedstrijden: geen roekeloos rijgedrag vertonen

 • 5. Verwachtingen van de ouders

  1. Algemeen

  – er voor zorgen dat het kind tijdig aanwezig is op training, wedstrijd of activiteit
  – het kind moet gekleed zijn in een aangepaste uitrusting en schoeisel
  – het kind heeft een verzorgd voorkomen
  – belangstelling tonen voor het kind en zijn/haar gekozen sport (deel van de training bekijken, komen supporteren op wedstrijden)
  – het kind mee begeleiden tot aan de zaal
  – het kind motiveren om voluit te gaan, afspraken na te leven, beter te doen, een sportieve houding aan te nemen, plezier te hebben.
  – interesse hebben voor de club van het kind: naar activiteiten gaan (of meehelpen), de club steunen (kaartenverkoop ed.)

  2. Tijdens wedstrijden

  – het kind aanmoedigen en stimuleren op een positieve manier (geen destructieve taal of reacties vertonen)
  – volleybal is een ploegsport: niet enkel het eigen kind aanmoedigen maar de ganse ploeg.
  – respecteer de beslissingen van de coach, de scheidsrechter.
  – er is maar 1 coach: enkel hij/zij geeft instructies aan de spelers/speelsters
  – tijdens competitiematchen is het resultaat ondergeschikt aan de prestatie: stimuleer het kind en de ploeg om mooi volleybal te spelen
  – eventuele geschillen over beslissingen van de coach worden op een rustige manier uitgepraat met de coach (liefst niet vlak na de match, maar op een later tijdstip)
  – sportief zijn naar de tegenstander toe (niet anti-supporteren)
  – een voorbeeldfunctie vertonen naar de jongeren: matig met alcohol, niet roken in bijzijn van de jongeren…
  – vervoer bij uitwedstrijden: geen roekeloos rijgedrag vertonen

 • 6. Verwachtingen van de speler: Gedragscode

  Algemene gedragscode

  Artikel 1 – Elke jeugdspeler of -speelster voert de opdrachten uit die gegeven worden door de trainers, coaches, zaalverantwoordelijke, bestuursleden, begeleiders van de ploegen en medische adviseurs.

  Artikel 2 – Afzeggingen, niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien, worden steeds zo snel mogelijk verwittigd. Ten eerste, aan de verantwoordelijke trainers, en ten tweede, indien de trainers niet bereikt kunnen worden, aan de ploegverantwoordelijke.

  Artikel 3 – Elke jeugdspeler of speelster is zelf verantwoordelijk voor wedstrijduitrusting. Elke beschadiging wordt onmiddellijk gesignaleerd aan één van de ploegverantwoordelijken. Bij het verlaten van de club (transfer, ontslag, enz..) moeten wedstrijdshirt en broekje aan de ploegverantwoordelijke overhandigd worden. (Het trainingspak, dat door het lid zelf werd aangekocht, blijft eigendom van het lid).

  Artikel 4 – Alcohol, tabak en drugs worden strikt verboden. Overtreding hiervan kan uitsluiting bij de club tot gevolg hebben.

  Artikel 5 – Onenigheid tussen twee of meer jeugdspelers of speelsters moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainers of het begeleidingskader.

  Artikel 6 – Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden voor de ploeg: zowel de algemene gedragscode, de wedstrijdcode, als de trainingscode.

  Artikel 7 – Wij treden naar buiten als een ploeg. Alle activiteiten (training, wedstrijd, maaltijden, besprekingen, …) worden stipt bijgewoond.

  Artikel 8 – Medische aspecten.

    • Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer.
    • De kine-activiteiten worden naar ieders mogelijkheden en wensen optimaal gepland.

  Artikel 9 – De jeugdspeler of -speelster engageert zich op de activiteiten georganiseerd door de club zoals bijvoorbeeld verkoopacties, eetfestijnen en dergelijke indien hij/zij hierover wordt aangesproken.

  Artikel 10 – De jeugdspeler of -speelster (vanaf U15) wordt twee keer per seizoen verwacht om een jeugdwedstrijd te arbitreren.

  Artikel 11 – De jeugdspeler of -speelster moet het Nederlands begrijpen. Er wordt enkel training in het Nederlands gegeven.

  Wedstrijdcode

  Artikel 1 – 45 minuten voor de wedstrijd is iedereen aanwezig in de zaal.

  Artikel 2 – 30 minuten voor de wedstrijd is iedereen op het terrein in uniforme kleding (taping, indien nodig, reeds uitgevoerd), klaar om de opwarming te starten.
  Tijdens thuiswedstrijden worden de zaal (reclameborden, stoelen, banken, scheidsrechterstoel, scorebord,..), de palen en de netten door de spelers of speelsters in orde gebracht. De kapitein geeft het signaal om aan de opwarming te beginnen.

  Artikel 3 – Spelers of speelsters die niet op het terrein staan, bank, moeten op ieder ogenblik klaar zijn voor een wissel. Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach.

  Artikel 4 – Op de bank en naast het terrein zal steeds orde heersen.

  Artikel 5 – Alleen de ploegkapitein mag de officiëlen (scheidsrechter, markeerders, …) toespreken. Hij doet dit op een beleefde manier.

  Artikel 6 – Na elke wedstrijd zal iedere speler of speelster de tegenstrever de hand drukken en de kapitein zal eveneens de officiëlen groeten.

  Artikel 7 – Na het groeten van de tegenstrever verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.

  Artikel 8 – Na de nabespreking neemt iedereen deel aan het wegbergen van het materiaal (reclameborden, stoelen, palen, netten, …) en aan de na-stretching en cool-down.

  Artikel 9 – Tijdens de tornooien zullen de raadgevingen in verband met de actieve recuperatie strikt gevolgd worden (stretching en cool-down). Ook zal gelet worden op voldoende rust, een evenwichtige en gezonde voeding, kine en massage en een gezonde levenswijze in het algemeen.

  Artikel 10 – Een gekwetste speler of speelster is eveneens aanwezig op de wedstrijd.

  Artikel 11 – Fair-play op het terrein (t.o.v. ploegmaat en tegenstander) wordt nooit uit het oog verloren.

  Trainingscode

  Artikel 1 – Iedereen is steeds 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig.

  Artikel 2 – Taping en medische verzorging gebeuren vooraf.

  Artikel 3 – De spelers en speelsters zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van het materiaal (net, ballen, toestellen, …).

  Artikel 4 – Vijf minuten voor het aanvangsuur verzamelt iedereen voor de voorbespreking of line-up.

  Artikel 5 – Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauzes aangegeven door de trainer. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (enkel water of isotonische dranken).

  Artikel 6 – Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker.

  Artikel 7 – Alle kwetsuur-verhogende factoren dienen vermeden te worden tijdens de training:

   • in de zaal: verloren ballen, onstabiele banken, … moeten verwijderd worden.
   • persoonlijk: sieraden, armbanden, kettingen, ringen, horloges, … worden weggelaten.

  Artikel 8 – De training kan niet verlaten worden zonder toestemming van de trainer.

  Artikel 9 – Alle spelers of speelsters helpen mee het materiaal weg te plaatsen.

  Artikel 10 – De cafetaria is geen trainingsplaats.

  Artikel 11 – Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden tijdens de voor- en nabesprekingen. Wens je liever een individuel gesprek met de trainer, aarzel dan niet en contacteer hem zo snel mogelijk.

  Artikel 12 – Gekwetste spelers of speelsters die niet aan de groepstraining kunnen deelnemen bespreken met hun trainer een individueel programma.

 • 7. Verwachtingen van de aangeduide scheidsrechters

  1. Tijdig op de afspraak zijn (10 minuten voor de opwarming begint).
  2. Indien de scheidsrechter niet kan fluiten, verwittigt deze de jeugdcoördinator en wordt er zelf voor een vervanger gezorgd.
  3. Er wordt steeds onpartijdig gefloten.
  4. Op de hoogte zijn van de reglementen. Indien nodig worden deze toegelicht.
 • 8. Mededelingen en communicatie

  1. Mededelingen en info betreffende wedstrijden en arbitrage kunnen geraadpleegd worden op de website  www.kruikenburgvolley.be.
  2. Communicatie in verband met wedstrijdwijzigingen, zaalbezetting ed. wordt via de secretaris gemaild naar de trainer van de betreffende ploeg. De trainer is op zijn beurt verantwoordelijk voor het doorspelen van deze info aan zijn/haar ploeg.
  3. Info van de jeugdcoördinator naar de trainers en ouders toe gebeurt via mail.
  4. Verder worden er nog losse brieven meegegeven naar de ouders betreffende dagstages in de vakanties, zomerstage, demotornooien, verkoop t.v.v. Kruikenburg Actie Gezond, uitnodiging voor de eetfestijnen en dergelijke meer
 • 9. Alcohol- en drugspreventie (Sportivos)

  Binnen de club hebben we Francis Teughels aangesteld als preventie-coördinator alcohol en drugs. Het is de bedoeling dat we verschillende activiteiten opzetten in het kader van Sportivos, een preventieprogramma over alcohol en drugs.

  Concreet houdt dit in dat de preventie-coördinator met de verschillende leeftijdsgroepen tijdens 1 van de trainingen een spel te spelen rond alcohol en drugspreventie.

happy wheels demo